Menjava tujega vozniškega dovoljenja

Tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, sme z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Veljavno tuje vozniško dovoljenje se po določbi 61. člena Zakona o voznikih lahko zamenja za slovensko vozniško dovoljenje tujcu, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče več kot šest mesecev,če izpolnjuje druge s tem zakonom določene pogoje za vožnjo motornih vozil (predpisana starost, telesna in duševna zmožnost za vožnjo motornih vozil – zdravstveno spričevalo itd.).

Slovensko vozniško dovoljenje se izda, če imetnik veljavnega tujega vozniškega dovoljenja opravi praktični del vozniškega izpita za tiste kategorije vozil, ki jih ima pravico voziti s tujim vozniškim dovoljenjem.

Praktičnega dela vozniškega izpita ni potrebno opraviti imetnikom tujih vozniških dovoljenj tistih tujih držav, ki jih določi minister, pristojen za promet, na podlagi ocene kvalitete izobraževanja, teoretičnega znanja in znanja vožnje motornih vozil voznikov, ter prometno varnostnih razmer v posamezni tuji državi (te države so države članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Hrvaška).

Postopek zamenjave:

  • Opraviti morate zdravniško spričevalo
  • Vložiti vlogo za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja na upravni enoti
  • V šoli vožnje pridobiti evidenčni karton vožnje
  • Odvoziti potrebno število ur vožnje (število ni predpisano, odvisno od znanja, v povprečju 10 ur)
  • Praktični del vozniškega izpita.